Aalto logo

Courses developed and held at the Aalto! University. 

http://www.aalto.fi

___

 

(Please find the course description in English at the bottom).

IN FINNISH / SUOMEKSI

Kurssin asema: KTK-tutkinto, liiketoimintaosaamisen perusteet
Kurssin taso: Perusteet
Työmäärä toteutustavoittain:
6 opintopistettä on 160 tuntia:
1. Luento-osallistuminen -- online (6 h)
2. Vierailuluento-osallistuminen -- online tai kontakti (8 h)
3. Kurssikirjallisuuden lukeminen (55 h)
4. Kirjallisuuteen liittyvien tehtävien suorittaminen -- online (35 h)
5. Soveltavien tehtävien suorittaminen -- online (12 h)
6. Kuulusteluun valmistautuminen (40 h)
7. Kuulustelu (4 h)
Osaamistavoitteet: Kurssi tarjoaa yleiskuvan markkinoinnista. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää markkinasuuntautuneen liiketoiminnan ja johtamisen perusperiaatteet ja käsitteet. Hän osaa soveltaa markkinoinnin käsitteitä ja malleja liiketoiminnan analysointiin ja liiketoiminnan kehittämiseen.
Sisältö: Oppimisteemoihin kuuluvat markkinoinnin periaatteet ja toimenpiteet keskeisillä osa-alueilla, kuten kuluttajien ja asiakkaiden tutkiminen ja ymmärtäminen; houkuttelevien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen; hinnoittelumallien suunnitteleminen; myynti- ja jakelukanavien luominen ja kehittäminen; sekä markkinointiviestintä ja myynti.
Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet:
1. Itsenäinen opiskelu ja online-luento-osallistuminen
2. Online-tehtävät kirjallisuuteen ja soveltaviin tehtäviin liittyen (60 %)
3. Lopputentti (40 %)
Kirjallisuus: Kotler, Keller, Bradly, Goodman, Hansen (2009) Marketing Management. ISBN 978-0-273-71856-7
Oppimateriaali: Videoidut online-luennot ja muu online-materiaali.
Arvosteluasteikko: 0-5
Lisätietoja: Harjoitustöistä on saatava hyväksytty arvosana ennen tenttiin osallistumista.

IN ENGLISH

Status of the Course: Bachelor’s program, basics of business studies.
Level of the Course: Basic studies
Workload: 6 credits (ECTS), i.e., 160 hours:
1. Lectures -- online (6 h)
2. Optional guest lectures -- online or live (8 h)
3. Reading course literature (55 h)
4. Exercises related to course literature -- online (35 h)
5. Applied exercises -- online (12 h)
6. Reading for the exam (40 h) 
7. Exam (4 h) 
Learning Outcomes: The purpose of this course is to provide students with an overview of marketing management. After completion of the course, the student understands the key principles and concepts of market-oriented business development and business administration. He/she can apply the concepts and models of marketing in analyzing various kinds of businesses, as well as in practical business development. 
Contents: The learning themes include the principles and activities in the core areas of marketing, such as understanding and researching consumers and markets; developing attractive products and services; planning pricing models; creating and developing sales and distribution channels; and conducting marketing communications and promotion. 
Assessment Methods and Criteria:
1. Individual learning and online participation
2. Online exercises (60 %) 
3. Final exam (40 %) 
Literature: Kotler, Keller, Bradly, Goodman, Hansen (2009) Marketing Management. ISBN 978-0-273-71856-7
Evaluation: 0-5

Status of the course

Bachelor's degree studies, an elective course of specialization studies in Marketing. (A mandatory course for students choosing the specialization area of Management of product and business development)

Learning outcomes

The purpose of this course is to provide students with a basic understanding of the core concepts and analytic frameworks concerning the management of new product development from market(ing) perspective. Upon completion of the course, students are expected to

 • exhibit understanding of the most important product development -related concepts and analytical frameworks
 • have knowledge of the key managerial practices related to managing a company's new product development in a market-oriented way - and ability to apply those practices
 • be familiar with basic new product development challenges in complex environments and global product and service markets

Contents

Through lectures, course readings, and assignments, the course aims to cover the most important areas of market-oriented management of new product development. The core topics include the concepts, analytical frameworks, and managerial practices needed in different stages  of new product development process -- including opportunity identification, concept generation, concept/project evaluation, detailed development and design, and market launch.

Workload

6 ECTS credits, 160 hours:

 1. Contact teaching/lectures: 28h
 2. Individual/pair work: 94h
 3. Group work: 34h
 4. Exam: 4h

Assessment methods/criteria

 1. Lectures (28 h)
 2. Individual/pair assignments (35 %)
 3. Group assignment (25 %)
 4. Examination (40 %)

Literature

Crawford, M. & Di Benedetto, A. : A. New Products Management, 9th edition , 2008.

Journal articles